Historie a soueasnost spoleenosti EXIMET TRAFO, spol. s r. o.

 

HISTORIE

V roce 1994 byla založena spoleenost EXIMET TRAFO, spol. s r. o.. Poevzetím výrobního programu spoleenosti ABB-EJF v plném rozsahu tak navázala na tradiení výrobu transformátoru, která v Jevišovicích probíhala od 50. let. Spoleenost rychle poipravila ve své nabídce nikteré novinky, které se postupni dostávají do výroby. Dostateené výrobní prostory a vybavení jsou postupni dále modernizovány, umožoují zvýšit výrobu až na trojnásobek. Spoleenost nabízí další služby a kooperaci poi výrobi transformátoru a elektrotechnických výrobku. Výrobky jsou dodávány i do zahranieí podle potoeby i podle norem VOT, POS a pod. Od roku 1995 se firma stává elenem Obchodní hospodáoské komory. První certifikaci ISO 9002 získává spoleenost v roce 1996.

V soueasnosti výrobní program spoleenosti tvooí tradiení transformátory a tlumivky NN,kde se spoleenost zamiouje na výrobu transformátoru pro zdravotnictví, sváoecí techniku a speciální použití,a to i v provedení pro tropickou oblast. Transformátory a reaktory do napití 35kV jsou v provedení klasickém, suchém,impregnovaném,s litou izolací a olejové.Sortiment VN transformátoru je rozsáhlý a silnou stránkou spoleenosti je,že dokáže tyto výrobky navrhnout, zkonstruovat a vyrobit podle požadavku zákazníka. Novinkami ve výrobním programu jsou speciální transformátory pro laboratooe, jednofázové transformátory pro zabezpeeovací zaoízení ED, filtraení a kompenzaení reaktory pro venkovní provedení,reaktory pro omezení zkratových proudu,transformátory pro napájení skláoských a indukeních pecí a transformátory pro speciální úeely (napo. zemní). Nikteré z výrobku jsou chrániny prumyslovými vzory.

Obchodními partnery spoleenosti jsou výrobci elektrotechnických zaoízení,prumyslové podniky, elektrotechnické závody, významnou oblastí je energetika,železnice, sklárny a firmy chemického prumyslu.Výroba transformátoru NN byla puvodni zamioena na spolupráci s japonskými firmami v Evropi, a rovniž tak na evropské firmy z USA.Dnešní výroba spoleenosti je smirována poedevším do ER, zemí EU a celé Evropy a po zaoazení VN transformátoru a reaktoru,veetni olejových,do výrobního programu, získala firma zákazníky v Africe,na Blízkém východi, v Kazachstánu, Kanadi, Ruské federaci a také i na ostrovech karibské oblasti (Kuba, Curaçao).

EXIMET TRAFO spol. s r. o. je certifikována systémem jakosti dle normy ESN EN ISO 9001:2009 od spoleenosti BVQI, eímž zarueuje nejvyšší kvalitu produkce. Firmi byly udileny certifikáty od svitových spoleeností. Výrobky odpovídají evropským normám a standardum IEC, EN, DIN, BS aj. 

Prumirné množství zamistnancu spoleenosti se pohybuje okolo 49 osob, roení obrat byl v roce 2009 2.78 miliónu EUR .
Historie aktualit:


 

 

Veselé Vánoce a š?astný nový rok 2014

Poejeme Vám krásné vánoení svátky, do nového roku hodni štistí, zdraví, spokojenosti a osobních úspichu a tišíme se na další spolupráci.
 
Kolektiv EXIMETU TRAFO
 
 
info:
 
Vážení zákazníci, 
od 19.12.2013 do 5.1.2014, máme v naší firmi celozávodní dovolenou
 
 

 

Vážení návštivníci

    Všechny Vás srdeeni zveme k návštivi našeho stánku na 12. Roeníku Mezinárodního energetického, elektrotechnického a strojírenského veletrhu a Fóra energetiku POWER KAZACHSTAN 2013, který se koná ve misti Alma-Ata v Kazachstánu ve dnech 29.10 až 31.10.2013.

   Výstava se koná na výstavišti ATAKENT International Exhibition centre, náš stánek se nachází v pavilonu 9a v bloku Eeské republiky (A38).

     


 

    

Vážení obchodní poátelé

Ve dnech od 17. do 20. eervna 2013 Vás zveme k návštivi naši expozice na mezinárodním veletrhu elektrozaoízení ELEKTRO Moskva 2013, který probihne v Moskvi (Rusku) na výstavišti Expocentr – Krasnaja Presnja, 

 

 


 

Dikujeme všem úeastníkum Ampéru 2013, kteoí nás navštívili na našem stánku .


 

Veletrh – AMPÉR 2013

Ve dnech 19. 3. – 22. 3. 2013 Vás zveme k návštivi naší expozice na 21. mezinárodní veletrh elektrotechniky, elektroniky, automatizace a komunikace AMPÉR 2013, který se uskuteení v areálu Výstavišti BRNO (Eeská republika). Stánek EXIMET TRAFO, spol. s r. o. je umístin v Pavilonu P, eíslo stánku 218.         ( P 218)


Tišíme se na vaši návštivu naší expozice.

  MAPA VÝSTAVIŠTI BRNO


 

Dikujeme všem návštivníkum, kteoí nás navštívily bihem výstavy POWER KAZACHSTAN 2012 na našem stánku v Alma-Ati.

 

Vážení návštivníci

    Všechny Vás srdeeni zveme k návštivi našeho stánku na 11. Roeníku Mezinárodního energetického, elektrotechnického a strojírenského veletrhu a Fóra energetiku POWER KAZACHSTAN 2012, který se koná ve misti Alma-Ata v Kazachstánu ve dnech 30.10 až 1.11.2012.

   Výstava se koná na výstavišti ATAKENT International Exhibition centre, náš stánek se nachází v pavilonu 9B v bloku Eeské republiky.


 

Nový výrobek roku 2012

v EXIMETU TRAFO, spol. s r. o.   

3-fázový olejový transformátor s konzervátorem

pro výkonový usmiroovae

   


 

 

Dikujeme všem úeastníkum ELERO Moskva 2012, kteoí nás navštívili na našem stánku .

 

Vážení obchodní poátelé

Ve dnech od 13. do 16. eervna 2012 Vás zveme k návštivi naši expozice na mezinárodním veletrhu elektrozaoízení ELEKTRO Moskva 2012, který probihne v Moskvi (Rusku) na výstavišti Expocentr – Krasnaja Presnja, pavilon 2, hala1.

 


 

Dikujeme všem úeastníkum Ampéru 2012, kteoí nás navštívili na našem stánku .

    

Veletrh – AMPÉR 2012

Ve dnech 20. 3. – 23. 3. 2012 Vás zveme k návštivi naší expozice na 20. mezinárodní veletrh elektrotechniky, elektroniky, automatizace a komunikace AMPÉR 2012, který se uskuteení v areálu Výstavišti BRNO (Eeská republika). Stánek EXIMET TRAFO, spol. s r. o. je umístin v Pavilonu P, eíslo stánku 233.


Tišíme se na vaši návštivu naší expozice.

  MAPA VÝSTAVIŠTI BRNO 


Veletrh – AMPÉR 2011

Ve dnech 29. 3. – 1. 4. 2011 Vás zveme k návštivi naší expozice na 19. mezinárodní veletrh elektrotechniky a elektroniky AMPÉR 2011, který se uskuteení v areálu Výstavišti BRNO (Eeská republika). Stánek EXIMET TRAFO spol. s r. o. je umístin v Pavilonu P, eíslo stánku P246.
Tišíme se na vaši návštivu naší expozice.

  MAPA VÝSTAVIŠTI BRNO 


 Veletrh

Ve dnech od 7. do 10 února 2011 Vás zveme k návštivi naší expozice na mezinárodním veletrhu tižebního prumyslu Mining Indaba, probihne v Kapském misti v Jihoafrické republice.
 AMPER 2010

V letošním roce se naše firma opit zúeastnila mezinárodního veletrhu elektrotechniky a elektroniky AMPER 2010 pooádaného v Praze ve dnech 13.-16.4.2010.  ( hala 1 - stánek 1C8
 


Rekonstrukce výrobní haly

V rámci neustálého zlepšování kvality produkce a modernizace provozu, byla v prubihu léta r.2009 rekonstruována výrobní hala pro výrobu velkých traf. Instalací nového 10t jeoábu tak došlo ke zrychlení a uleheení práce a rovniž ke zlepšení spolehlivosti a bezpeenosti poi práci. Hala byla také vybavena moderním plynovým vytápiním - zavišený záoie u stropu zn. Etastar. V rámci programu Rozvoj byl také zakoupen nový poístroj pro rychlé vysoušení a plniní transformátoru.


 Spoleenost EXIMET TRAFO dokoneila projekt Zvýšení exportu nového výrobního sortimentu na nové trhy, který bude podpooen dotací ze strukturálních fondu – v rámci Operaeního programu podnikání a inovace – programu MARKETING. V minulých misících sondovali zástupci firmy odbytové možnosti nového typu transformátoru vyvinutých v konstrukení kanceláoi spoleenosti v Rusku, Pobaltí a Jihoafrické republice.

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

 Spoleenost EXIMET TRAFO realizuje projekt Rozšíoení a zefektivniní výroby výkonových transformátoru výkonu 3,5 MVA, napití 35 kV, který bude podpooen dotací ze strukturálních fondu – v rámci Operaeního programu podnikání a inovace – programu ROZVOJ. V Jevišovicích je poed dokoneením výrobní hala, kde bude instalován jeoáb pro poesné nasazování cívek a programovatelné zaoízení k navíjení cívek. V plánu je též nákup zaoízení pro rychlé vysoušení a plniní transformátoru a modernizace olejového hospodáoství.

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

 Spoleenost EXIMET TRAFO dokoneila komplexní modernizaci svého informaeního systému. Modulární systém je založený na databázové platformi MS SQL. Jeho soueástí je i oešení pro oízení obchodních a marketingových vztahu se zákazníky. Projekt byl podpooen z programu ICT v podnicích OPPI.

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

 


Mezinárodní výstavy v roce 2009

Úeast na mezinárodní výstavi POWER GENERATION AFRICA (Johannesburg 21.-23.4. 2009)

Podrobnijší informace o výstavi a teritoriu naleznete na webových adresách:
http://www.joburg.org.za/
http://www.south-africa.org.za/
http://www.terrapinn.com/2009/pgwza/index.stm
 


15 let firmy Eximet Trafo spol.s r.o.

Oznamujeme všem našim obchodním partnerum, že firma Eximet Trafo spol.s r.o. oslavila v roce 2009 15.leté výroeí svého založení. Firma i nadále pokraeuje a rozšiouje výrobu nízkonapi?ových a vysokonapi?ových transformátoru, reaktoru a tlumivek.
 


Projekt PROFORM

Evropský výzkumný projekt PROFORM za úeasti EXIMET TRAFO, spol. s r.o.
 ... více informací
 


ZLATÝ AMPER 2008

Veletržní správa TERINVEST ve spolupráci s EVUT-FEL udilila diplom u poíležitosti 16. roeníku mezinárodního veletrhu elektrotechniky a elektroniky AMPER 2008 v soutiži o ZLATÝ AMPER 2008 firmi EXIMET TRAFO s.r.o. za vystavený exponát.

Za existenci firmy EXIMET TRAFO s.r.o. je to již druhé oceniní této soutiže.
 


 

 

Zeptejte se:

Jméno:

E-mail:

Dotaz:

home | 
kontakt | 
mapa webu  
Počítadlo.cz